ဝန္ထမ္း ေခၚယူျခင္း

ေဆးဝါး ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အဓိက ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ PRIME VICTORY Co.,Ltd တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ ဝန္ထမ္းမ်ား အလိုရွိပါသည္။

1. Delivery & Collector. ( 2 ) ဦး ( က်ား )

(ပစၥည္းပို႔ ႏွင့္ ေငြေကာက္)

  • အနိ္မ့္ဆံုး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အဆင့္ ျဖစ္ရမည္ ။
  • လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (1 )ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ရွိရမည္။
  • ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ( ခ ) ရွိရမည္။
  • ဆိုင္ကယ္စီး ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
  • လိုအပ္ပါက ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ရမည္။
  • မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏိုင္ရမည္။
  • တိက်ေသခ်ာ၍ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။
  • သြက္လက္ဖ်တ္လတ္၍ စကားေျပာေျပျပစ္ရမည္။
  • ကုမၸဏီမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

2. Cashier (Female 1 post)

တကၠသိုလ္တခုမွဘြဲ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ Computer ေကာင္းမြန္ကြ်မ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနုိင္ရျပီး LCCI level I II တတ္ေျမာက္ရမည္။ Microsoft Office အားလုံးကုိ အမွန္တကယ္ ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ ရုံးပိုင္းဆုိင္ရာ Report မ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ လုပ္ေဆာင္နုိင္ရမည္။ မိမိတာဝန္ကုိ အျပည့္အဝယူနုိင္ရမည္။

3. Senior Sale & Marketing (M/F 2 post)

ဤရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ေဆး ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းတြင္ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ နွင့္ ၃ ႏွစ္အထက္အေတြ႕အျကံဳ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ‘ခ’ ရွိသူမ်ားကုိ ဦးစားေပးပါမည္။ ကုိယ္ပုိင္ ဆုိင္ကယ္အသုံးျပဳနုိင္ရမည္။ PV ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ အမွန္တကယ္လုိက္နာနုိင္ျပီး ရုပ္ရည္သန့္ျပန့္မွဳ ႏွင့္ အမွန္တကယ္ျကိဳးစားခ်င္သူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္။ နယ္ခရီးသြားနုိင္ရမည္။ လစာအထူးေကာင္းမြန္မည္။မိမိတာဝန္ကုိ အျပည့္အဝယူနုိင္ရမည္။

4. Data Entry (Female 1 post)

Computer ေကာင္းမြန္ကြ်မ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနုိင္ရျပီး LCCI level I II တတ္ေျမာက္ရမည္။ Microsoft Office အားလုံးကုိ အမွန္တကယ္ ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ Photoshop စသည့္ software မ်ားကုိ ႏွင့္ အင္တာနက္ေကာင္းမြန္စြာအသုံးျပဳနုိင္သူ ဦးစားေပးမည္။ ရုံးပိုင္းဆုိင္ရာ Report မ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ လုပ္ေဆာင္နုိင္ရမည္။ မိမိတာဝန္ကုိ အျပည့္အဝယူနုိင္ရမည္။


ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း CV Form မ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Prime Victory Co.,Ltd.

Email

[email protected]

Phone

+952-65120 +959-977-923-749

Address

No. 130, လမ္း 30, 81*82 လမ္းၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။